Integritetspolicy för M Blombergs VVS Service AB
 
1. Allmänt
M Blombergs VVS Service AB, organisationsnummer 556959-2685, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. 
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. M Blombergs VVS Service AB har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning och förändring.
2. Personuppgiftsansvarig
M Blombergs VVS Service AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, M Blombergs VVS Service AB.
3. När samlar vi in personuppgifter?
M Blombergs VVS Service AB samlar in personuppgifter om dig när du:
Anlitar oss för våra tjänster.
4. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel för bokföring, skatteverket kräver det eller om det pågår en juridisk process.
5. Varför behandlar M Blombergs VVS Service AB uppgifter om dig?
M Blombergs VVS Service AB behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar M Blombergs VVS Service AB personuppgifter i syfte att genomföra och administrera utförda tjänster, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.
6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
M Blombergs VVS Service AB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för M Blombergs VVS Service AB´s räkning, exempelvis revisionsbyråer och samarbetspartners för fullföljande av tjänster gentemot er.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata M Blombergs VVS Service AB´s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
7. Förändringar av Integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om M Blombergs VVS Service AB genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer M Blombergs VVS Service AB att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på M Blombergs VVS Service AB´s webbplats.
8. Rätt att begära information, rättelser mm
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som M Blombergs VVS Service AB behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur M Blombergs VVS Service AB behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@blombergsvvs.se